قیمت دیوار گچی - تولید دیوار گچی

مزایای پانل های پیش ساخته گچی : - ارزانترین مصالح - سبک ترین مصالح : با توجه به جدول مقایسه ای وبا در نظر گرفتن وزن ملات ، گچ وخاک وگچ ، وزن هرمترمربع دیوارگچی 83 کیلوگرم ا ست که در مقایسه با دیگر مصالح بین 55 ٪ تا 74 ٪ سبک تر می با شد . همچنین با توجه به اینکه قدرت تخریب زلزله، به حا صل شتاب وارده زلزله به زمین مورد نظر و جرم سازه آن ارتباط دارد ، لذا سبک کردن وزن سا ختمان یکی از راه های موثر برای بهینه شدن سازه می با شد . - صرفه جویی در مصرف آهن : با در نظرگرفتن کاهش قا بل ملاحظه در وزن دیوارهای داخلی با استفاده از پا نل های گچی، چنا نچه سازه ای با در نظرگرفتن این پا نل های برای کلیه دیوارهای داخلی سا ختمان طراحی ومحا سبه می گرددکا هش حداقل 4 تا 6 کیلوگرم درمترمربع ، در وزن آهن مصرفی در ساختمان ، به آسا نی میسر ا ست . - سریع ترین اجرا : یک بن‍ّا ویک کارگر می توا نند به طورمتوسط روزا نه 55 مترمربع دیوارگچی را نصب نما یند . (تا 85 مترمربع در روز نیز ا مکان پذ یرا ست) در حالی که برای نصب دیگرمصالح نیاز به یک بنّا و دو کارگربوده ومتوسط اجرای روزا نه بین 20 الی 40 مترمربع می با شد ، لذا نه تنها سرعت نصب پا نل های گچی بسیار بالا تر از دیگر مصالح می با شد (38 ٪ تا 175 ٪ سریع تر) ، بلکه اجرت نصب آن نیز بسیار کمترا ست 43% الی 71 % ارزان تر از دیگر مصالح. - صرفه جویی در هزینه ملات : در حالی که برای هریک از مصالح دیگر بین 15 الی 60 کیلوگرم در مترمربع ملات ما سه وسیمان مورد نیاز است ، در اجرای یک مترمربع پا نل گچی فقط یک کیلوگرم ملات گچ وسریش مخصوص می شود . - صرفه جویی در هزینه گچ وخاک : پا نل های گچی نیازی به گچ کاری ندارد ومی توان با اجرای صحیح د یواره ومطا بق د ستورات کارخا نه روی آ نرا مستقیماً نقا شی ویا با کا غذ دیواری پوشش داده ویا کا شی کاری نمود ، لذا به علت عدم نیاز به گچ وخاک تا حد ود 100 کیلوگرم در مترمربع وزن کل دیوارکا هش می یا بد که این رقم در محا سبا ت سا ختما نی رقم قا بل توجهی می با شد . - ا فزایش سطح مفید : در اجرای دیواره با مصالح سنتی به د لیل گج کاری وخاک ، ضخا مت یک دیوارخالی به طور متوسط 17 سا نتیمتر می با شد (10 سا نتیمتر ضخا مت د یوار به علاوه 5/3 سا نتیمتر ضخا مت گچ وخاک وگچ در هر طرف دیوار) در حالی که در اجرای د یوار پار تیشن با پا نل های گچی ضخا مت د یوار بین 10 الی 11 سا نتیمتر می گردد (10 سا نتیمتر ضخا مت د یواره ودرصورت نیاز 5/0 سا نتیمترگچ در هر طرف) لذا با یک محا سبه ساده مشا هده می شود که همین صرفه جویی نه تنها کیفیت آپارتمان سا خته شده توسط سازنده را ارتقاء می دهد ، بلکه به تنها یی چند ین برابر هزینه دیوارچینی را به صورت افزایش مفید به سازنده وخریدار باز می گردا ند . - سطح ا ستا ندارد وکاملاً صیقلی : چون پا نل های گچی توسط ما شین آلات ا توما تیک ودقیق تولید می گردند، لذا سطح آنها کا ملا ًصیقلی بوده ، ا بعاد پا نل های ا ستا ندارد وا تصالات (کام وزبا نه) کا ملاً دقیق می با شند وبه همین علت ضایعات این پا نل ها بسیار کم وا جرای آنها در مقا یسه با دیگر مصالح بسیار دقیقتر ا ست . - عایق صدا : پا نل های گچی به دلیل مجوف بودن عا یق بسیار خوبی در برابر صدا های گوناگون می با شد . - عایق حرارت : پا نل های گچی عایق بسیار موثری در مقا بل حرارت وسرما می با شند . - نصب آسان تا سیسات : با ا ستفاده از پا نل های گچی به را حتی می توان لوله های آب وبرق را از سورا خهای آن به طور ا فقی عبور داده ونیازی به لوله خرطومی نمی با شد . - حمل آسان

مبین گستر غرب

گیلان > رشت

۰۹۱۲۵۰۴۶۲۵۳ - ۰۹۳۵۴۱۱۱۶۵۴

Email

آدرس: تهران-تهرانپارس

آدرس 2: کرج-محمد شهر

تعداد بازدید: ۷۰۷۶

به روز رسانی: امروز ۲۲:۵۲

شناسه آگهی: ۱۱۸۱۸۹۹